Opis funkcjonowania ucznia w sferze społecznej

Pobierz

Ogólna sprawność intelektualna na przeciętnym poziomie rozwoju.Opis problemów osób z autyzmem Osoby z autyzmem, bez względu na poziom zaburzenia (głęboko, lekko zaburzone), mają problemy w istotnych dla funkcjonowania sferach: komunikowaniu, relacjach społecznych, zachowaniu.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Wzrasta zdolność do rozumienia uczuć złożonych i ambiwalentnych.. xxxxxxxxxxxxx dobrze czuje się w grupie rówieśniczej, lubi przychodzić do szkoły.. Wyzwania rozwojowe / 13 1.2. .. w sferze poznawczej - ciekawość i aktywność poznawcza, dokładność, dociekliwość, umiejętność obserwacji, otwartość na nowość, umiejętność zadawania pytań, wielość za- .. cho-społecznej lub brak przygotowania do pracy z .Rozwijanie umiejętności społecznych jest jednym z kluczowych celów w terapii dziecka z autyzmem.. W grupie .1.. - duchowa Każdy człowiek, chce czy nie funkcjonuje w określonym środowisku .ucznia w rozwoju w drodze ku pełnej dojrzałości w zakresie wszystkich sfer rozwoju, w tym .. z rozpoznanych potrzeb uczestników w odniesieniu do sfery emocjonalno-społecznej.. FUNKCJONOWANIE UCZNIA W RELACJACH Z DOROSŁYMI 1.. Relacje społeczne / 23 1.4.. Jednak jego funkcjonowanie w sposób właściwy ludziom widzącym prowadzi do wielu przykrych nieporozumień.. sfery emocjonalnej i .Opis i analiza przypadku Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowości1..

III.Funkcjonowanie emocjonalne Nie zauważa się trudności w sferze emocjonalnej.

Mateusz jest nadruchliwy, ma duże trudności z koncentracją uwagi oraz z finalizowaniem rozpoczętych czynności.. Oprócz tego, komunikaty .uczniów w wieku 9-13 lat Podręcznik dla wychowawców i nauczycieli Ewa Domagała-Zyśk, Tomasz Knopik, Urszula Oszwa .. a jednocześnie ów opis był punktem wyjścia do włączenia w proces wspierania ucznia zarówno jego rodziców, rówieśników, jak i innych nauczycieli.. Sfera emocjonalno - społeczna chłopca rozwija się nieprawidłowo.. Funkcjonowanie emocjonalno- społeczne uczniów w środkowym wieku szkolnym Dotychczasowy paradygmat prowadzenia badań w psychologii rozwojowej oparty na założeniu o szczegółowości nauk zaczerpniętym z neopozytywizmu dokonał fragmentaryzacji psychiki człowieka na oddzielne sfery (poznawcza, emocjonalna, motywacyjna, społeczna),cechy funkcjonowania ucznia, opis jego zainteresowań, planów i dotychczasowych osiągnięć.. Sfera społeczna (proszę wstawić "X") uczeń rozumie i stosuje normy funkcjonowania społecznego uczeń nie sprawia problemów wychowawczych występują epizodyczne trudności w respektowaniu norm społecznych (proszę napisać czego dotyczą):społecznych wkształtowaniu się regulacji emocji, twierdząc wręcz, iż emocje są produktem interakcji społecznej, a także wskazując, że różnice w zdolności do ich regulacji odgrywają klu - czową rolę wwielu aspektach funkcjonowania społecznego (Eisenberg, Fabes, Losoya, 1999; Haviland-Jones, Gebelt, Stapley, 1999).Sfera emocjonalno-motywacyjna (radzenie sobie z emocjami, motywacja do nauki i pokonywania trudności itp.) Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi, relacje z rówieśnikami itp.) Samodzielność Szczególne uzdolnienia Stan zdrowia ucznia (w tym przyjmowane leki) Inne obszary ważne z punktu widzenia funkcjonowania .należy również mieć na uwadze problemy tych uczniów w sferze uczuciowo-emocjonalnej i w zakresie zachowań społecznych..

Najsilniejszy wpływ wywiera grupa na swoich członków w sferze ich postaw społecznych.

Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi, relacje z .Całościowy opis funkcjonowanie Arka Opis funkcjonowania - mocne strony i zakres, w którym uczeń wymaga pomocy Mocne strony Słabe strony Rozwój fizyczny (w tym motoryka duża i mała, funkcjonowanie zmysłów, stan zdrowia) Wysoka sprawność w zakresie motoryki dużej - chłopiec chętnie biega, skacze, wspina się naFunkcjonowanie dzieci autystycznych w społeczeństwie.. w których uczeń może odnieść sukces i przy każdej nadarzającej się okazji .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 3 z 9 trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności wczuwania się w stan emocjonalny rozmówcy, szkole, nauka wyrażania emocji, docenianie najdrobniejszych postępów, chwalenie na forum klasy Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi,Funkcjonowanie emocjonalne ucznia (Proszę wstawić "X") stabilność emocjonalna trudności w sferze emocjonalnej (Proszę podkreślić właściwe) lękliwość, drażliwość, wybuchowość, płaczliwość, apatia, zmienność nastroju, skłonność do ..

Dlatego dzieci te powinny mieć zapewnione zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane na poprawę funkcjonowania społecznego (m. in.

Rezyliencja / 46 2. .. (na podstawie diagnoz cząstkowych) Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia .. Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z .. Proces nabywania wiedzy przez te dzieci jest znacznie utrudniony.. Diagnoza funkcjonalna / 51 2.1.II.. IV.Rozwój mowy Prawidłowy .Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi, relacje z rówieśnikami itp.) brak pewności siebie w kontaktach z innymi (lewostronny niedosłuch) pomoc psychologiczna: Samodzielność: Szczególne uzdolnienia : Stan zdrowia ucznia (w tym przyjmowane leki) obciążający wywiad okołoporodowy, opieka kardiologicznaOpis i analiza przypadku funkcjonowania ucznia z Zespołem Aspergera.. W czasie przerw nawiązuje prawidłowe relacje społeczne, chociaż z reguły nie jest inicjatorem zabawy.. Wynika to z faktu, że zarówno ich funkcjonowanie poznawcze jak i proces myślenia oraz podejmowana działalność praktyczna są ograniczone.1.. Do potencjalnych przyczyn autyzmu należą: - zaawansowany wiek rodziców (od 40 i więcej lat), - komplikacje w czasie ciąży, takie jak strata poprzedniej ciąży, nadciśnienie, drgawki ,WIELOASPEKTOWA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA: Diagnoza Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Zalecenia Poradni ..

Rozwój dzieci z autyzmem w sferze kontaktów społecznych od urodzenia do powyżej 4 roku życia.Opis funkcjonowania dziecka w określonej sferze ...

- wpieranie rozwoju emocjonalno- społecznego, podnoszenie poziomu samooceny Michała przezW wieku 11-12 lat dziecko potrafi skutecznie ukrywać swoje przeżycia przed otoczeniem.. .Interakcje społeczne tworzone przez uczniów o obniżonej sprawności umysłowej są globalne, konkretne, statyczne, dokonywane z punktu widzenia własnego dobra czy korzyści, a więc egocentryczne.. U niektórych uczniów może pojawić się lęk społeczny, szczególnie w związku z ekspozycją społeczną, np. koniecznością odpowiadania na środku klasy.. Jest pogodny, wesoły, samodzielny.. Wymiar kompetencji i integracji społecznej Sfera emocjonalna • umiejętność radzenia sobie w .. Trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym (przedszkolnym):Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być dokonywana na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, zgodnie z "Podstawa programową…"z dnia 23 XII 2008 r., jak również zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 I 2005 w sprawie warunków .Grupy społeczne wywierają bardzo silny wpływ na swoich członków, który zachodzi nie tylko w sferze jej stanów emocjonalnych, postaw i cech społecznych, ale również zaznacza się w sposobie widzenia i oceniania otaczającego świata.. Sfery rozwoju człowieka i ryzyko ich zaburzeń Rozwój- ciąg zmian, które zachodzą w ciągu całego życia w organizmie - progresywne (postępowe) - doskonalące Sfery: I biologiczna (tkanki, narządy, układy) II psychiczna (emocjonalna, poznawcza) III społeczna (umiejętność dostosowania się do społ.). Funkcjonowanie emocjonalno- społeczne uczniów w środkowym wieku szkolnym / 13 1.1.. Należą do nich, np.: .. funkcjonowanie w grupie, praca na rzecz innych, niesienie pomocy, udzielanie i wzywanie pomocy.. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym, w porozumiewaniu się oraz ograniczone wzorce zachowań i zainteresowań.. praca nad rozwijaniem Teorii Umysłu, uczeniem norm i zasad funkcjonowania społecznego, uczeniem i rozwijaniem .W modelu tym, różne czynniki uszkadzają obszary mózgu odpowiedzialne za rozwój prawidłowej komunikacji, zabawy i społecznego funkcjonowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt