Teoria pielęgnowania dorothy orem

Pobierz

Filozoficzny fundament pielęgnowania b. Nurt filozoficzny traktujący człowieka jako najwyższą wartośćteoria pielęgnowania dorothy orem - znaleziono 0 notatek, strona 1/0 Niestety nie posiadamy notatek spełniających podane wymagania.. Należy do najpopularniejszych modeli opieki pielęgniarskiej stosowanych na świecie, jest też najczęściej wprowadzany w edukacji pielęgniarek i w praktyce pielęgniarskiejDorothea Orem przedstawiła pielęgniarstwo, jako zintegrowaną całość, której elementami są aspekty socjologiczne, międzyludzkie i tech-nologiczne.. W zależności od stopnia zaawansowania choroby i jej przebiegu opieka nad chorym wymaga odpowiedniego podejścia pielęgnacyjnego.Dorothei Orem.. Samoopieka jest oparta o wiedzę, może być realizowana przez osoby dorosłe, świadome i posiadające niezbędną wiedzę.. To troszczenie się o drugiego człowieka i pomaganie mu.. Orem z definicją funkcji pielęgniarki V. Henderson, wg której pielęgnowanie zmierza do zapewnienia samodzielności przez tego, komu pielęgniarka świadczy pomoc.DOROTHEI OREM- MODEL SAMOOPIEKI 2.. Dorota Orem (1914-22 czerwca 2007) żyła w Stanach Zjednoczonych.. Deficytu samo opieki 3.. Na uwagę zasługuje zbieżność koncepcji samoopieki.. Dorothea Orem swoje teoretyczne koncepcje w sprawie istoty i zakresu pielęgniarstwa jako dyscypliny praktycznej, opublikowała po raz pierwszy w 1971r. w "Nursing Concepts of Practice" (pielęgniarstwo- koncepcja praktyki)..

Teoria ta określana jest jako teoria samoopieki.

Rozwój koncepcji związanych z pielęgniarstwem jako nauką praktyczną był jedną z głównych dziedzin, w których ta pielęgniarka, profesor i badacz, teoretyzowała.. Samoopieka to wyuczone działania i zachowania, jest ukierunkowana na zaspakajanie potrzeb.Teoria pielęgnowania oparta jest o teorię potrzeb Maslowa.. W procesie pielęgnacji wykorzystano kombinacjęsystemów kompensacyjnego, częściowo kompensa-cyjnego oraz wspierająco-uczącego.. Najważniejszym pojęciem jej teorii jest samoopieka, czyli realizowanie działań w stosunku do siebie samego mających na celu utrzymanie dobrego samopoczucia, właściwego stanu zdrowia i odpowiedniego poziomu życia.. Dorothea Orem był jednym z najbardziej znanych naukowców w dziedzinie pielęgniarstwa w Stanach Zjednoczonych.. W 1998 przeszła na emeryturę.Portal Wydawnictwa Lekarskiego PZWL dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych oraz studentów tych kierunków.. Źródło wiedzy i praktycznych informacji.Zastosowanie modelu pielęgniarstwa Dorothei Orem daje możliwość zwrócenia uwagi na problemy zdrowotne, psychiczne, fizyczne i psychospołeczne pacjentki z nowotworem złośliwym sutka..

Ogólnie teoria D. Orem składa się z trzech powiązanych ze sobą czynników: 1.

Samoopieka to wyuczona aktywność podejmowana i kontynuowana przez człowieka w celu utrzymania życia, zdrowia i dobrego samopoczucia.TEORIA PIELĘGNOWANIA DOROTHEI OREM.. Rozmowa z Dorotą dorothea orem-model samoopieki/deficytu samoopieki.. Wedługwiększościbadanych troska jest pojęciemnadrzędnymw teorii M.Leininger i stanowiJest to model oparty na teorii pielęgnowania Dorothy Orem, gdyż określa on deficyty samoopieli pacjenta.. Henderson sklasyfikowała potrzeby człowieka w grupy: Biologiczne-9, psychiczne-3, społeczne-2.. Praca przedstawia proponowany holistyczny model opieki nad chorym cierpiącym na astmę oskrzelową w okresie zaostrzenia stworzony w oparciu o analizę literatury.Cel: Celem pracy było ukazanie problemów osoby chorującej na astmę .Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem i jej znaczenie dla rozwoju pielęgniarstwa i praktyki pielęgniarskiej.. Spróbuj inaczej sformułować pytanie.Dorothy Orem - znaleziono 2 notatki, strona 1/1 Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem We współczesnej literaturze pielęgniarskiej zawarte są informacje mówiące o ponad trzystu teoriach, przy czym podkreśla się, że systematycznie powstają nowe.Zobacz pracę na temat Model samoopieki D. Orem..

Samo opieki 2. teorie pielegnowania ...Teoria pielęgnowania Dorothy Orem to: Teoria samo opieki/ teoria deficytu samo opieki.

Opublikowała pracę Nursing concepts of practice (Koncepcja praktyki pielęgniarskiej, 1971), w której to książce zawarła opis tego systemu (kolejne wydania pochodziły z lat: 1980, 1985, 1991, 1995).. We współczesnej literaturze pielęgniarskiej zawarte są informacje mówiące o ponad trzystu teoriach, przy czym podkreśla się, że systematycznie powstają nowe.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.. Po analizie wynikówstwierdzono żeodmiennościkulturowe pacjentówmająwpływna opiekę pielęgniarskąnad nimi.. Wynika z niej, że człowiek jest postrzegany jako całość, bez względu na to, czy jest zdrowy czy chory, a podstawą jego funkcjonowania jest zaspokajanie potrzeb biologicznych, to jest m.in. oddychania, odżywiania, wydalania, poruszania się, snu i odpoczynku, oraz duchowych, do których należy komunikacja z innymi, relaks, praca i wiara.Według D. Orem, opieka pielęgniarska jest konieczna wtedy, gdy człowiek z różnych powodów jest niezdolny, bądź nie w pełni zdolny do zapewnienia sobie stałej i efektywnej samoopieki [1, 2]..

To tworzenie takiej relacji międzyludzkiej, aby pacjent osiągnął stan zdrowia, będący synonimem ...Dorothea Orem Biografia i teoria.

Teoria samoopieki Teoria deficytu samoopieki Teoria systemów pielęgnowania Samoopieka- wyuczona aktywność człowieka w celu utrzymania życia, zdrowia i dobrego samopoczucia 3.. Wyniki dla teoria pielęgnowania doroty orem (711 notatek), strona 1 / 36 teoria orem teorie pielegnowania Metody i .XX wieku przez kolejne trzydzieści lat.. Zdolność do samoopieki uzależniona jest od: - wieku - płci - etapu rozwojowego - stanu zdrowia - sytuacji rodzinnej - stylu życia - czynników środowiskowych - dostępności do źródeł pomocyzałożeniami teorii Dorothy Orem i wszystkie z nichzrealizowano.. Na stronie spis treści, plan pracy.. Skupia się na zdolności każdej osoby do samoopieki, zdefiniowanej jako "praktyka czynności, które jednostka inicjuje i wykonuje we własnym imieniu w celu utrzymania życia, zdrowia i dobrego samopoczucia".Najważniejszym pojęciem teorii D. Orem jest samoopieka, czyli realizowanie działań w stosunku do siebie samego mających na celu utrzymanie dobrego samopoczucia, zdrowia, życia.. Na podstawie wybranej literatury przedstawiono czynniki zwiększające ryzyko występowania raka piersi i opisano jego objawy.najczęściejstosowana jest teoria Dorothei Orem.. Już w wieku 16 lat została pielęgniarką, początkowo pracowała jako pielęgniarka odcinkowa, następnie kierowała pracą pielęgniarek, była dyrektorką szkoły pielęgniarskiej, profesorem na uniwersytecie.. Model teoretyczny pielęgniarstwa D. Orem.. W pracy zawodowej pielęgniarkipotrzebna jest znajomośćtematyki dotyczącejinnych kultur.. Trzy komponenty: teorię samoopieki, teorię deficytu samoopieki i teorię.. Zgodnie z założeniami Dorothy Orem osiągniętocel pielęgnowania.Teorie pielęgnowania w pigułce Mgr Magdalena Baniewicz Teoria pielęgnowania Funkcja: pomaga w relacji personelu z pacjentem oraz jak w praktyce wykonać różne rzeczy Podstawowe elementy teorii: Osoba/pacjent/podmiot opieki Środowisko Zdrowie Pielęgnowanie Teoria Doroty Orem - teoria SAMOOPIEKI Samoopieka jest nabywana przez człowieka dzięki kontaktom interpersonalnym i komunikowaniu .Pojęcie pielęgnowania wg Dorothy Orem Pielęgnowanie jest to asystowanie człowiekowi w samopielęgnowaniu wówczas, gdy on sam z jakichś przyczyn tego robić nie może.. Do takich okoliczności zalicza się zmianę sytuacji fizycznej, emocjonalnej, społecznej, materialnej, w tym również zaburzenia w stanie zdrowia, pobyt w szpitalu, lęk przed zdiagnozowaniem nieuleczalnej choroby.wiekowi spokojną śmierć.. Koncepcję tę autorka rozwijała w ciągu kolejnych dwudziestu lat, głównie w części dotyczącej .W wyjaśnieniu pomocy pielęgniarki jako troskliwej opiekuńczości D. Orem stwierdza, że wymaga ona od niej skupienia, uwagi, chronienia i służenia temu, komu pomaga.. Jeden z jego głównych .Dorota Orem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt