Wnioski do dalszej pracy zajęć plastycznych

Pobierz

Liczba godzin zrealizowanych od marca do czerwca 2010 r.: mgr Dorota Grabałowska:Ćwiczenia i zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej dziecka oraz różnorodność rozwiązań plastycznych.. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.. Było to możliwe dzięki pobudzeniu ich kreatywności oraz doskonaleniu sprawności manualnych.Celem wspólnego omawiania prac jest przygotowanie dzieci do samodzielnego myślenia, do umiejętności przedstawiania własnego sposobu widzenia rzeczy i stosunku do nich.. Wszyscy.. b) rysowanie.. a) malowanie.. 5.Gromadzenie doświadczeń poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych.. Zawarte w planie pracy treści mogą być modyfikowane przez nauczyciela z uwzględnieniem indywidualnego poziomu .Wnioski do dalszej pracy: całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w Sali zajęć, nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, połączone ze wspólnym czytaniem tekstów obrazkowo-wyrazowych.. Korzystanie z dziedzictwa kulturowego regionu.. • Należy rozwijać społeczną sferę u dzieci, szczególnie związaną z funkcjonowaniem w grupie oraz emocjonalną sferę związaną z radzeniem sobie z przeżywaniem emocji wZajęcia plastyczne odbywają się raz w tygodniu przez 30 - 45 minut..

Wnioski do dalszej pracy z 2019/2020 r. 4.

Na wigilijnym stole - dzieci wymieniały się informacjami o potrawach wigilijnych jedzonych w ich domach.. Zadbać o sprzęt komputerowy i szybki Internet (zadanie szkoły - miarę możliwości).. Czy lubisz chodzić na zajęcia plastyczne?. Celem zajęć prowadzonych w ramach kółka plastycznego było rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, wzbogacić kontakt ze sztuką i jej twórcami.Realizując cele programu koła plastycznego nauczyciel ma możliwość kształcić takie umiejętności jak : • umiejętność twórczego działania • poszukiwania • tworzenia • korzystania z różnych źródeł informacji • stosowania różnych środków wyrazu plastycznego • obserwowania • umiejętność rysowania, szkicowania, malowania, itp. • wykonywania dekoracji okolicznościowych • próby łączenia technik plastycznych i stosowania różnych materiałów .Zajęcia kół dokumentowane są w dziennikach pozalekcyjnych.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego - rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne, - dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie .zajęcia plastyczne - 2 godziny tygodniowo ..

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za efekty pracy.

Przy wspólnej ocenie prac uwaga dzieci zostanie skierowana w kierunku stopnia realizacji postawionych celów, oryginalności wykonania zadania plastycznego oraz na ogólny artystyczny wyraz wytworu plastycznego.Dzięki różnorodnym metodom, formom oraz technikom plastycznym wykorzystywanym podczas zajęć w I semestrze, dzieci: • dostrzegają piękno w otaczającym ich świecie i przedstawiają za pomocą działań plastycznych swoje przeżycia i wiedzę; • stosują różnorodne techniki plastyczne, eksperymentują materiałem i tworzywem plastycznym; • potrafią wyrazić słowami ogólne wrażenia na temat oglądanych dzieł sztuki.Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy: • Należy wzmacniać mocne strony grupy.. Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone przez nauczycielki z naszego przedszkola: Mandziuk Irenę i Piekarczuk Dorotę.Chcąc zapewnić swoim wychowankom jak najlepsze warunki do rozwoju ich przyszłej aktywności twórczej opracowałam program zajęć plastycznych, który w połączeniu z codziennymi zajęciami pozwoli na utrwalenie przybliżanych treści, umożliwi poszerzenie doświadczeń związanych z nowymi technikami plastycznymi, rozwinie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem oraz wzmocni, a w niektórych wypadkach rozbudzi wiarę w siebie i własne możliwości.Zawsze bierze udział w dyskusjach, wyraża poglądy, poprawnie formułuje wnioski, dostrzega analogie, Potrafi porządkować własną wiedzę, Estetycznie i starannie wykonuje prace plastyczne, poszukuje oryginalnych rozwiązań, Efekt końcowy jego pracy jest zawsze zgodny z założeniami i tematem pracy,Wnioski do pracy 1..

Rozwijanie cierpliwości i wytrwałości podczas pracy.

Do Przedszkola nr 334 im.. Jasia i Małgosi w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 129 dzieci.. Doskonalenie mowy i wymowy dzieci.. zajęcia muzyczno-taneczne - 2 godziny tygodniowo .. Ćwiczenia w stosowaniu różnych technik plastycznych.Zebrane wnioski posłużą do dalszej pracy nad rozwojem twórczej aktywności plastycznej dziecka w naszym przedszkolu.. Oceniać systematycznie 4.. 1.Wnioski do dalszej pracy: wspieranie samodzielnych działań dziecka wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie tworzenie okazji do wspólnego podejmowanie i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez realizację programu "Dziecięcaplastyczne, uwrażliwiać na muzykę, rozwijać wyobraźnię i cieszyć się z efektów swojej pracy.. Ewaluacja nadzoru pedagogicznego.. Renata Zemło- zaplanowanie dalszej pracy placówki w oparciu o zebrane informacje.. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu.-Barbórka po Śląsku - dzieci poznawały śląskie słowa dotyczące pracy i życia górników.. Zajęcia plastyczne Lubię tworzyć Cele ogólne:zabawy i zajęcia rozwijające samodzielność, szacunek, pracowitość, odpowiedzialność w wykonywaniu codziennych czynności..

Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.IV.

Wykonywały prace plastyczne " Wigilijne potrawy" - ekspozycja na tablicy w sali świetlicowej.. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.. Łącznia liczba godzin : 7 godzin tygodniowo.. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdolności dziecka.pracy z uczniem a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem oraz odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach.. Okres realizacji projektu: marzec-grudzień 2010. c) lepienieWnioski do dalszej pracy: Kontynuacja zajęć rozwijających uzdolnienia chłopca, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności plastycznych.. ANKIETA EWALUACYJNA.. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywaniem w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dzieci do samodzielnej twórczości i działania.. Cele szczegółowe Uczeń:mieć elastyczne podejście do proponowanych uczniom zajęć.. WYWIAD DLA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE .. )Kółko plastyczne pt. "Mały artysta" przeznaczone jest dla uczniów z klas I - III wykazujących zdolności plastyczne.. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.. Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej dziecka na potrzeby słabszych.. bajkoterapia - 1 godzina tygodniowo .. kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i własnego bezpieczeństwa.4) Wnioski do dalszej pracy.. dyrektor.. Chłopiec zaczyna nawiązywać przyjazne kontakty i innymi, pracować nad samooceną ucznia, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, radzeniem ze stresem, dalszy rozwój motoryki małej i dużej, Ewaluacja procesu (w jaki sposób zadania zostały zrealizowane?. Przygotowanie do odbioru sztuki.. Skupiając się na plastyce starałam się wykorzystać dostępne mi materiały i metody .. przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną .. * po 5 latach: - ocena efektów działania programu (podsumowująca Rada Pedagogiczna), - stopień zaangażowania nauczycieli w realizację założeń (samoocena nauczycieli), - wnioski do dalszej pracy.. TREŚCI NAUCZANIA Praktyczne zajęcia plastyczne, zwracanie uwagi dziecka w trakcie prac plastycznych na estetykę i oszczędność materiału.. Przedszkole zatrudniało 13 pracowników administracji i obsługi ( 1 kierownik gospodarczy, 2 pomoce nauczyciela, 1 szef kuchni, 2 pomoce kucharza, 2 dozorców, 5 woźnych)Obserwacja zajęć dydaktycz nych Przeprowadzone zostały obserwacje zajęć dydaktycznych: 1.. Uzasadniać wystawiane oceny.. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.. W klasach I - III uczniowie mają możliwość wyrównywać braki w wiadomościach i umiejętnościach na zajęciach wyrównawczych oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu (środa) w godzinach 12.45 - 13.30 w sali nr 4.. Wykorzystywanie aktywnych metod pracy w przygotowaniu dziecka do nauki czytania 2. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa 3.. Jakiego typu zajęcia lubisz najbardziej?. Udział w zajęciach będzie dobrowolny i ogólnie dostępny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt