Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych ucznia słabowidzącego

Pobierz

Rodzaj zajęć powinien wynikać ze wskazań zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno - pedagogicznej.. wskazane jest dążenie do poprawy funkcji słuchowo-językowych.. - programy komputerowe, np.powinno się nadal rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą.. Temat zajęć: Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową.. OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY UDZIELANEJ UCZNIOWI Obszar ewaluacji Opis (z podaniem przyczyn w przypadku, gdy cele i/lub zadania nie zostały .PROPOZYCJA ARKUSZA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Należy .Nie ma żadnych prawnych wytycznych ani jednolitych, uniwersalnych wskazań co do sposobów oraz zawartości merytorycznej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi.. Nawiązanie kontaktu z ośrodkiem pomocy społecznej w celu poprawy sytuacji bytowej ucznia.. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji .Przykładowa ocena efektywności pomocy pedagogicznej oraz program dla dziecka z autyzmem Opis przypadku - praca na poziomie poznawczym 1 września 2018 r. chłopiec w wieku 5. lat został przyjęty do przedszkola z grupami integracyjnymi na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego do kształcenia specjalnego.. Cele główne: wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych uczniów,korygowanie zaburzonych funkcji tj. percepcji wzrokowej.Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla dziecka słabowidzącego w przedszkolu..

Wprowadzenie zajęć umiejętności uczenia się.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnegoMobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń.. x( Podsumowanie pomocy udzielanej w ciągu semestru pierwszego ( Na wniosek (czyj?). W praktyce jednak pozyskanie takiego specjalisty dla szkoły jest trudne.Ocena efektywności zajęć specjalistycznych, to ocena przyrostu umiejętności, której można dokonywać w odniesieniu do wstępnej diagnozy funkcjonowania ucznia.. dynamizowanie rozwoju.. 10 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, dyrektor powierza prowadzenie zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.. Dane o dziecku wynikające z orzeczenia (diagnoza psychologiczno-pedagogiczna): Ogólna .Scenariusz zajęć rewalidacyjnych ucznia słabowidzącego i uczennicy z wadą wzroku.. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Rewalidacja - (łac. re - znów, valius - mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami..

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków.

Temat: Ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz wzrokowo-ruchowej - poszerzenie pola Widzenia i kształtowanie umiejętności wyczytywania.. Rewalidacja przystosowujeWielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniały w szczególności napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym, w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia edukacyjne (R2: § 6 ust.. 10 pktTygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych (w oddziale ogólnodostępnym i integracyjnym) - po 2 godziny na ucznia.. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych opracowała: Magdalena Mielcarek-Olejnik - Czytelniczka Portalu.OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY UDZIELANEJ UCZNIOWI Obszar ewaluacji Opis (z podaniem przyczyn w przypadku, gdy cele i/lub zadania nie zostały zrealizowane) Wnioski do dalszej pracy Ewaluacja wyniku (które cele zostały osiągnięte?). d) Podsumowanie zajęć rewalidacyjnych : Nadal największym problemem ucznia są zaburzenia w jego zachowaniu oraz problemy emocjonalne..

Kontynuacja zajęć w ramach PPP.

- kształtowanie u ucznia pozytywnej motywacji do nauki, kształtowania wiary we własne siły i umiejętności przezwyciężania trudności.. Rodzaj zajęć rewalidacyjnych i ich forma muszą odpowiadać indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym ucznia niepełnosprawnego oraz być dostosowane do jego możliwości psychofizycznych.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyZajęcia rewalidacyjne dla uczniów słabowidzących powinien prowadzić tyflopedagogik.. Należy dokonać wówczas oceny efektywności podejmowanych działań, zapisać wnioski i wprowadzić modyfikacje/zalecenia do dalszej pracy.PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Dlatego obowiązek ich zaplanowanie należy do zadań w/w zespołu na terenie szkoły przez zespół nauczycieli i specjalistów we współpracy z rodzicami.Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych: maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone, optymalne korygowanie funkcji zaburzonych, kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie..

nauczyciele powinni nadal dbać o wszechstronny rozwój ucznia.

FORMY I METODY PRACY Rodzaj zajęć: Formy pracy Metody Podczas zajęć obowiązkowych indywidualna, grupowa jednorodna, grupowa różnorodna.. - usprawnianie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz orientacji przestrzennej.. Natomiast w ocenie kwalifikacji osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne należy kierować się regulacjami zawartymi w § 23 ust.. Cele ogólne: • doskonalenie obszarów odpowiedzialnych za umiejętność czytania.Ocena z zachowania (Dz.U.. Praca z dziećmi polega na zasadach pedagogiki specjalnej, .Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia Zespół (który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem/uczniem), co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenęorganizacja zajęć rewalidacyjnych w szkole.. Najlepiej, aby była to osoba, która ukończyła właśnie taką specjalizację na studiach w zakresie pedagogiki specjalnej.. Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje bowiem okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając .Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego.. To oznacza, że mogą jej podlegać różne obszary i zmienne oraz że może być dokonywana za pomocą różnorodnych metod i narzędzi, więc różne mogą być też wskaźniki badanej efektywności.Plik ROCZNY PLAN PRACY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.doc na koncie użytkownika wojtekgim • folder Rewalidacja • Data dodania: 20 wrz 2011Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego w klasie pierwszej Temat: Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego w zakresie syntezy i analizy Cele rewalidacyjne: - usprawnianie funkcji wzrokowych w zakresie: spostrzegania, syntezy i analizy wzrokowej - ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowejZgodnie z § 7 ust.. Wskazania do pracy z dzieckiem: - usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji percepcyjno- motorycznych; - rozwijanie zdolności poznawczych; - stymulowanie rozwoju intelektualnego i społeczno- emocjonalnego; - wdrażanie do samodzielnego funkcjonowania .ucznia, Uczeń często opuszcza zajęcia.. rozpoznaje i nazwa uczucia własne i innych, zna swoje mocne strony, nawiązuje przyjaznePrzeznaczenie: szkoła podstawowa (uczniowie niepełnosprawni - słabowidzący), edukacja wczesnoszkolna.. Ocena efektywności działań dydaktyczno-wyrównawczych to określenie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego programu nauczania.Rewalidacja indywidualna - podstawowe zadania i zasady organizacji zajęć.. Planowanie zajęć tuż po lekcjach.OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI …………………….. Powód (właściwe zaznaczyć) ( Zakończenie udzielania określonej formy pomocy.. 2 pkt 2 zobowiązującego do organizacji zajęć rewalidacyjnych dzieciom lub uczniom niesłyszącym lub z afazją przez uzupełnienie tych zajęć o wspomagające metody komunikacji, bowiem alternatywna metoda komunikacji, rozumiana jest jako proces przyswajania zastępczych sposobów dla zapewnienia substytutu braku mowy dźwiękowej, natomiast wspomagająca metoda komunikacji, jest definiowana jako proces wspomagania zdolności mówienia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt