Napisz nazwy systematyczne jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów o podanych wzorach

Pobierz

Napisz nazwę podanego związku.Napisz wzory i nazwy podanych jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów posiadających trzy atomy węgla w cząsteczce.. Rozwiązanie: Wiadomości i rozumienie.. (I.1.i.1) Schemat punktowania .. 1 Zobacz odpowiedź Naomi9640 Naomi9640 Lecę od góry od lewej do prawej :) 2,3-dimetylopentan.. Zadanie 24. Podaj nazwy systematyczne związków chemicznych o wzorach:a) N2Ob) P20c) Fe2Sd) FeCl3e .Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Zapisz nazwy systematyczne tlenków o podanych wzorach sumarycznych.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Zapisz nazwy systematyczne pochodnych węglowodorów na podstawie podanych wzorów:Napisz wzory półstrukturalne następujących związków organicznych: metanolu i glicerolu, kwasu butanowego i kwasu palmitynowego, octanu propylu i butanianu metylu, metyloaminy i glicyny.. Napisz wzory poniższych cząsteczek A) tlenek chloru (VII) B) siarczek magnezu Zad 5.. Question from @MS160 - Szkoła podstawowa - Chemiaa) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3 .Zadanie: podaj nazwy nastepujacych soli nahco3 khs Rozwiązanie: nahco3 kwaśny węglan sodu khs wodorosiarczek potasu mg hso4 2 di wodoro siarczan viZadanie 4 Ustal, które z soli o podanych wzorach sumarycznych dobrze rozpuszczają się w wodzie, i .a) Na(I) i S b) Cr(III) i Cl c) Si(IV) i H d) As(V) i O e) Cl(VII) i O f) Pb(II) i lNapisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych nazwach lub wzorach..

Napisz nazwy systematyczne estrów o podanych wzorach.

2012-02-18 21:13 .Wpisz do tabeli nazwy systematyczne związków organicznych o podanych wzorach.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Zapisz wzory półstrukturalne wszystkich trzech.Przyporządkuj węglowodory o podanych wzorach sumarycznych do odpowiednich szeregów .. Wodny roztwór związku III, który jest jedynym organicznym produktem reakcji 4., ma odczyn obojętny.. Odpowiedz.Napisz nazwy systematyczne i wzory półstrukturalne alkanów o podanych wzorach sumarycznych.. Podaj nazwę (nazwy) grupy funkcyjnej.. 521Zadanie: napisz wzory półstrukturalne węglowodorów o następujących nazwach systematycznych cis hept 3 en 2,4 dimetyloheks 3 en trans heks 2 en Rozwiązanie: rozwiązanie w załącznikuNapisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) .Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn(NO3)2 CuCl2, Ag2So4, KNO2, CA3(PO4)2 napisz wzoru soli chlorek żelaza (II) siarczek potasu węglas miedzi (II) fosforan 5 magnezu azotan 5 glinu2.Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b)KNO 3 c)AlPO 4 d)Ca(NO 3) 2 e)KHSO 4 f)CaCl(OH)Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Napisz nazwy systematyczne związków o poniżej podanych wzorach.Podobało się?

SnO2 ZnO NO SiO2Zadania maturalne z Chemii Tematyka: węglowodory, chloropochodne, alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry.. (1 pkt) Uzupełnij poniższą charakterystykę glicerolu (propano-1,2,3-triolu), wybierając jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.Poniżej przedstawiono schemat przemian, którym poddano: dwa węglowodory − związek oznaczony numerem I i związek o wzorze CH 3 CH 2 -CH=CH 2 - a także ich pochodne.. Nazwy łańcuchów węglowych C1-C20: C1 - metan C6 - heksan C11 - undekan C16 - heksadekan C2 - etan C7 - heptan C12 - dodekan C17 - heptadekan C3 - propan C8 - oktan C13 - tridekan C18 - oktadekan C4 - butan C9 - nonan C14 - tetradekan C19 - nonadekan C5 - pentan C10 - dekan C15 - pentadekan C20 - ejkozan(1 pkt) Napisz nazwę grupy jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów, do której zalicza się główny składnik biopaliwa otrzymanego opisaną metodą.. ile gramów KI rozpuści się w 100g wody w podanych temperaturach: .. proszę o pomoc!.

Oblicz ich masy czą…Do jakiej grupy pochodnych węglowodorów należą związki o podanych wzorach?

Wodny roztwór związku III, który jest jedynym organicznym produktem reakcji 4., ma odczyn obojętny.. Zadanie 29. Podaj nazwy systematyczne węglowodorów o przedstawionych wzorach strukturalnych.. 448| Chemia | Napisz wzory strukturalne, półstrukturalne i grupowe oraz podaj nazwy pochodnych węglowodorów o podanych wzorach sumarycznych.(zad.. +0 pkt.. (0-1) .. o typie pochodnych na podstawie opisu ch 111.3.2 Wy) TlQzków .. ZdajQcy otrzymuje 1 punkt za zapisanie nazw systematycznych dwóch alkoholi o podanych wzorach pólstrukturalnych.. Posługiwanie się poprawną nomenklaturą węglowodorów i jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów.. Poniżej przedstawiono schemat przemian, którym poddano: dwa węglowodory − związek oznaczony numerem I i związek o wzorze CH 3 -CH 2 -CH=CH 2 - a także ich pochodne.. w pełni z nazwami się zgadzam.. Nazwa zwiQzku Ill: 3—metylobutan—2—ol Nazwa zwiQzku IV: 3—metylobutan .. Określ stosunek masowy i skład procentowy pierwiastków w związku Nazs.. napisz równania reakcji 2.. (Uwzględnij izomerię cis/trans tam, gdzie jest to możliwe).. C 3 H 7 COOCH 3Napisz nazwy systematyczne kwasów karboksylowych o podanych wzorach sumarycznych.. Wejdź na mój profil na Instagramie: systematyczne związków - 2015 maj..

Do jakiej grupy pochodnych węglowodorów należą związki o podanych wzorach?

- za poprawne podanie nazw systematycznych.We wzorach podanych estrów podkreśl grupę alkilową pochodzącą od kwasu karboksylowego i grupę alkilową pochodzącą od alkoholu.. Podaj nazwę (nazwy) grupy funkcyjnej.. 443część I. WĘGLOWODORY (08.03.2018) ALKANY.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.y nazwy systematyczne prostych aldehydów matycznych 2015 2015 .. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.Askly | Podaj nazwy systematyczne węglowodorów o. anka92..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt