Sprawozdanie ze stażu nauczyciela wspomagającego stażysty 2019

Pobierz

Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. 8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Z dniem 01.09.2016 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy na nauczyciela mianowanego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie Fbplan rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela kontraktowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2021-02-08)Obecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Poniższe sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Jako, że ten rodzaj awansu mam już za sobą, chciałabym się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniami z tymi osobami, które są przed lub w trakcie tzw. stażu..

nauczyciela stażysty.

- 31.05.2011r.W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.SPRAWOZDANIE.. 1.ROZPOCZĘCIE STAŻU Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z… Miejsce pracy: PRZEDSZKOLE.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.. Pamiętaj także, że zmiany w awansie zawodowym dotyczą także tego, iż Twoje sprawozdanie w kopii poświadczonej przez dyrektora powędruje jako załącznik do wniosku o podjecie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. Zatem po złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu, wspólnie z opiekunem stażu przystąpiłam do pracy nad planem rozwoju zawodowego, gdzie rozpatrywałam zadania oraz sposoby ich realizacji, formułowałam wnioski i sugestie do dalszej pracy.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..

Imię i nazwisko nauczyciela: x.

rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela .Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców.Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Przygotowania do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Czym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..

Imię i nazwisko opiekuna stażu: y.

Stopień realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych Zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela wspomagającego koncentrują sięW terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: z.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z odbyciem 9 miesięcznego.. Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.OPIEKUN STAŻU -xxx.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Każdy nauczyciel na zakończenie stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi..

Czas trwania stażu od: 1 września 2003r.

Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Sprawozdanie ze stażu nauczyciela w 2019 - Portal OświatowySPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2016 DO 31.05.2019 ROKU Agnieszka Koperska nauczyciel matematyki i fizyki Szkoła Podstawowa w Lucieniu nauczyciel matematyki Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.Zadania opiekuna stażu.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną (stan prawny kwiecień 2021r.). Z dniem xxx.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota JasztalSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019 1.. Z dniem 01.09.2003r.. Stanowi ono podsumowanie realizacji celów i zadań, założonych w planie rozwoju, przygotowanym przeze mnie we wrześniu 2012 roku.Zawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamnauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego Marta Borkowska.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.. Zgodnie z procedurą awansu, napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Efekt działania: Napisanie sprawozdanie.. CZAS TRWANIA STAŻU - 01.09.2016- 31.05.2019..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt