Sprawozdanie roczne z zajęć rewalidacyjnych

Pobierz

Jest on szczegółowo realizowany oraz prowadzona jest jego ewaluacja, czyli sprawdzanie, czy rewalidacja przynosi zamierzone cele.. 1godzinę tygodniowo z uczniem kl.v Krzysztofem Tatką.. Celem zajęć rewalidacyjnych jest wyrównywanie braków, stawianie na mocne strony dziecka oraz .Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych w roku szkolnym 2008/2009 Na zajęcia rewalidacyjne w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczali następujący uczniowie:1. imię, nazwisko, kl.Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte .Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - I semestr 2016/2017 - Ewa Kołakowska Subskrybuj - uzyskasz dostępatnakaca39: sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej w .Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno - kompensacyjnych .. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzgledniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; usprawnianie zaburzonych funkcji.. Przeprowadzone zajęcia logopedyczne wpłynęły na: - usprawnianie narządów mownych, zwiększenie ich ruchomości, celowości ruchów, umiejętności przechodzenia z jednego układu artykulacyjnego w drugi,Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III..

... w II semestrze i roczne 2011/2012.

Od września 2013 do połowy .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH II semestr - roczne 2011/12.. Ponadto dla każdego z uczniów opracowałam Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych na dany rok szkolny oraz brałam udział w tworzeniu IPET- ów dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia .Program zajęć rewalidacyjnych jest dopasowywany do osoby, która ma być nimi objęta.. Bardziej szczegółowoGłównym źródłem oceny będzie zeszyt obserwacji, w którym odnotowane będą spostrzeżenia dotyczące wiadomości i umiejętności ucznia.. Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III W roku szkolnym 2014/15 został wprowadzony do realizacji program poprawy efektywności kształcenia i wychowania.. Cele szczegółowe: - wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego, - usprawnianie funkcji słuchowych, - usprawnianie umiejętności grafomotorycznych,Sprawozdania do nadzoru pedagogicznego - I półrocze 2013/2014; Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnychProgram został opracowany na podstawie: a) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim.Sprawozdanie z pracy Edukacyjno-Terapeutyczno- Rewalidacyjnej prowadzonej XXXXXX w Roku Szkolnym XXXX/XXXX.Sprawozdanie z indywidualnych zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w ramach projektu "Lepszy start" z uczniem, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zajęcia prowadzone były od 14.02.2012 do 19.06.2012 roku z uczniem klasy I.Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć w ramach projektu SZANSA w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w roku szkolnym 2011/2012..

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z ….. nr orzeczenia ….. rok szkolny 2019/2020.

Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ.. XXX XXX r. objęta była indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi; we wrześniu XXX r. została przyjęta do zespołu rewalidacyjno- wychowawczego w Przedszkolu Specjalnym.annk79 / Dokumenty / sprawozdanie semesrtalne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.doc Download: sprawozdanie semesrtalne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.doc PobierzSprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Zajęcia rewalidacyjne z …… prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Zgodnie z § 6 ust.. Terapeutyczno- Rewalidacyjnej prowadzonej.. Pedagog szkolny.. Informację należy przekazać w formie elektronicznej , oraz papierowej w terminie nieprzekraczającym 16.06.2012 r.Roczne sprawozdanie z pracy psychologa i pedagoga szkolnego powinno uwzględniać wszystkie aspekty pracy w danym roku szkolnym, w tym także analizę działań podejmowanych w formie zdalnej.. Pobierz przykładowy wzór sprawozdania z pracy psychologiczno-pedagogicznej.Rodzaje zajęć rewalidacyjnych: zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z psychologiem, zajęcia rehabilitacyjne..

Rodzaj zajęć……………………………………………………………………………….. Nauczyciel prowadzący…………………………………………………………………….

2 przywoływanego rozporządzenia 1: "W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności:B. Prusa w Siemianowicach Śląskich z rodzicami, wychowawcą po zapoznaniu się z opiniami/orzeczeniami psychologiczno -1.. W ROKU SZKOLNYM………/………….. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH PROWADZONYCH .. NR ORZECZENIA .. ROK SZKOLNY 2019/2020 Zajęcia rewalidacyjne z .. prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. 2016/2017 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z .. z kl. VI w wymiarze 1 godz./ tyg.. W celu kompleksowego wsparcia rodziny, zorganizowano także dla 10 rodziców zajęcia z coachingu rodzicielskiego, który ma za zadanie wspierać rodziców w procesie wychowywania dziecka, dawać im przydatne narzędzia i umiejętności, które w znaczący sposób poprawią jakość wzajemnych relacji i okazywanego dziecku wsparcia.Prowadziłam niezbędną dokumentację szkolną; wpisy w dziennikach przedszkolnych oraz dzienniki indywidualnych zajęć rewalidacyjnych.. XXXXXX w Roku Szkolnym XXXX/XXXX.. W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe..

Dziecko to posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.120 godzin zajęć rewalidacyjnych, 24 godzin zajęć z animatorem zabaw.

W czasie realizowania zajęć specjaliści ściśle współpracują z rodzicami dziecka.Szkoła magii - autorski program rewalidacji indywidualnej Uczeń: .Diagnoza: niedosłuch centralny, ADHD, zespół hiperkinetyczny, dyslalia wieloraka Program rewalidacji indywidualnej został opracowany po przeprowadzeniu szczegółowej analizy funkcjonowania ucznia w zakresie poszczególnych sfer, na podstawie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego., zgodnie z .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Zajęcia w klasach I-III prowadziłam w oparciu o program własny zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla I etapu kształcenia w Szkole Podstawowej, .Cel główny zajęć rewalidacyjnych: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.. Pracowałam na podstawie Indywidualnych Programów opracowanych na podstawie Orzeczenia PPP w Braniewie o potrzebie kształcenia specjalnego.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych realizowanych w ramach projektu"Wsparcie edukacji inwestycja w przyszłość" Zajęcia rewalidacyjne prowadziłam z uczniem klasy V Kamilem K., który posiada orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym).Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych.. oraz z .. z kl. V w wymiarze 2 godz./tyg.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota JasztalRewalidacja z definicji oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności (z łac. re - znów, validus - mocny).. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.. Będą one obrazem jego rozwoju oraz podstawą planowania kolejnych zadań rewalidacyjnych.Roczne przygotowanie przedszkolne w domu - co z zajęciami rewalidacyjnymi Pytanie: Rodzic dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu zamierza złożyć wniosek o zezwolenie na spełnianie tego obowiązku poza przedszkolem (edukacja domowa).. Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w .. określonych w orzeczeniu o potrzebie .Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - I semestr 2016/2017 - Ewa Kołakowska W I semestrze r. szk..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt