Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Pobierz

Wiąże się z trudnościami w nauce, porozumiewaniu się, wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego, zyskiwaniu kompetencji społecznych.Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze .Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi opiera się na wielospecjalistycznej, kompleksowej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, z uwzględnieniem procesów poznawczych,uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym".. Praca z chłopcem autystycznym stanowiła wielkie wyzwanie dla moich dotychczasowych umiejętności zawodowych.Proces rozwojowy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim może być zaburzony przez czynniki biologiczne, społeczne i psychiczne w różnym okresie życia.Rozwój poznawczy tych uczniów jest nieharmonijny.Efekty ich pracy nie zależą wyłącznie od ogólnego poziomu intelektualnego, ale także od zainteresowań, motywacji, jak również ujawniających się niekiedy zdolności w jakiejś dziedzinie.Upośledzenie w stopniu umiarkowanym - ta podgrupa stanowi około 10% wszystkich upośledzeń umysłowych..

Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim powinna obejmować: · Obserwację zachowania ucznia w różnych sytuacjach zadaniowych i społecznych.Dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym) odznaczają się poważnymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.. Taki sposób dokumentowania przebiegu nauczania wynika z konieczności pełnienia przez dyrektora szkoły nadzoruOsoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną mają możliwości zbliżone do dzieci w wieku 10-12 lat..

Wałcz ... Wielospecjalistycza ocena ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym.

Na szczęście w większości przypadków (bo w 75 do nawet 90%) występuje niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.. Ten stopień upośledzenia jest trudny do scharakteryzowania, gdyż defekty intelektualne nie są tak widoczne jak u osób z .W programie uwzględniono zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zalecenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.. Najtrafniej poziom poznania zmysłowego u tych uczniów można określić cytując słowa H. Borzyszkowskiej (1997): dziecko upośledzone umysłowo mało widzi - kiedy patrzy i mało słyszy - kiedy słucha.CHARAKTERYSTYKA UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO (FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE, INTELEKTUALNE, PSYCHICZNE, SOMATYCZNE).. Nabywa je, jednak już z pewnym opóźnieniem.Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnoprawności sprzężonymi w szkole ponadgimnazjalnej i szkole ponadpodstawowej, realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w załączniku nr 3 i 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia .Zmiany w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym Nowa podstawa programowa Szkoła Podstawowa Lidia Klaro-Celej Profesor Oświaty Akademia Pedagogiki Specjalnej Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP Wyższa Szkoła Nauk SpołecznychOpinia o uczniu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym..

Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim ( I.I.

Opinia o uczniu - rekomendacja do programu .codziennego.. Mogą rozwijać swoje umiejętności szkolne mniej więcej do poziomu II klasy szkoły podstawowej.Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej - analiza indywidualnego przypadku .. wychowawczego dziewczynki o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności intelektualnej z mózgowym porażeniem dziecięcym z zaburzeniami motoryki małej i mowy .. analiza i rozwiązanie problemu ucznia z .- są w stanie opanować tylko kilka wyrazów i reagują na kilka poleceń.. Miechów.. Człowiek z takim upośledzeniem umysłowym zatrzymuje się na etapie 6-latka.. Małgorzata Majda.. Osoby z tym stopniem niepełnosprawności wykazują poziom intelektualny osób dorosłych charakterystyczny dla dwunastego roku życia.Uczeń klasy IV, M.. ×Ogólnie przyjmuje się, że liczba dzieci z upośledzeniem umysłowym wynosi od 2% do 3%, w tym głębiej upośledzonych o ilorazie inteligencji poniżej 50 - od 0,3% do 0,4% ogółu ludności.. Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka.. Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym posiadają poziom intelektualny charakterystyczny dla osób osiągających 7-8 rok życia, poziom dojrzałości społecznej charakterystyczny dla 10 roku życia i inteligencję na poziomie 40-54 (skali Wechslera).Lekka niepełnosprawność intelektualna: Najliczniejszą grupę stanowią jednostki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (ok. 80%)..

Decyzja o wyborze placówki należy do rodzica ucznia.

Charakteryzują się one najłagodniejszą formą niedorozwoju umysłowego.. - według orzeczenia PPP chłopiec z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawnością ruchową oraz rozpoznaniem autyzmu dziecięcego.. CHARAKTERYSTYKA UCZNIA.. Już w wieku przedszkolnym wykazuje problemy z nabywaniem podstawowych umiejętności, jak porozumiewanie się.. Większość osób z tym stopniem upośledzenia nabywa umiejętności komunikacyjne we wczesnym dzieciństwie.. Są w stanie nawiązywać prawidłowe kontakty społeczne, wykonywać pracę zawodową.. Osoby upośledzone umysłowo w stopniu lekkim charakteryzują się najłagodniejszą formą niedorozwoju umysłowego.Drugi stopień obejmuje upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym.. Terminologia i definicja niepełnosprawności intelektualnej wg DSMNiepełnosprawność intelektualna nie jest rzadkim zjawiskiem - prawdopodobnie każdy z nas ma w swoim otoczeniu człowieka, który zmaga się z takimi właśnie deficytami.. Osoba z upośledzeniem umiarkowanym może mieć problem z przestrzeganiem norm społecznych i nawiązywaniem relacji z innymi ludźmiNiepełnosprawność intelektualna: Stopień znaczny Napisano 8 grudnia 2016 8 lipca 2019 przez Anthien Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym posiadają poziom intelektualny charakterystyczny dla dzieci osiągających 5-6 rok życia, poziom dojrzałości społecznej charakterystyczny dla 7-8 roku życia i inteligencję na .Terminologia.. Sformułowanie "niepełnosprawność intelektualna" jest stosunkowo nowe, terminologia z nim związana nie jest w pełni uporządkowana a jej zakres podlega pewnej zmienności zależnie od aspektu w jakim jest rozpatrywane (kryteria medyczne, społeczne, pedagogiczne).. Sama nazwa powstała na skutek trendów w pedagogice specjalnej i psychologii, mających na celu odejście .z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz wskazano propo-zycje zasad służących stworzeniu warunków, które ułatwią tego typu uczniom osiągnięcie sukcesu edukacyjnego.. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają oni możliwość uczenia się we wszystkich typach szkół.. Tomasz jest uczniem wrażliwym, pogodnym, miłym .Pozwala ona wyróżnić następujące stopnie niepełnosprawności intelektualnej: lekka niepełnosprawność intelektualna o ilorazie inteligencji od 52-67 - u wielu osób może nie zostać zauważona.. Symptomy trudności: mowa agramatyczna, często bełkotliwa i niewyraźna; słownictwo ubogie; zachowanie cechuje sugestywność;Niepełnosprawność intelektualna: Stopień umiarkowany..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt