Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim

Pobierz

osoby prowadzące zajęcia: 1.Magdalena Zdanowska 1.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 30 stycznia 1997r., w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w mojej pracy indywidualnej z uczniem realizuję następujące cele: Cel głównyNarodowej z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim ( Dz. U. z 1997r.. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ : 2 x 45 mkonspekty • praca z głębiej upośledzonymi • pliki użytkownika kanaolka przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Konspekt zajęć.doc, Konspekt zajeć.doc Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Test sprawdzając stopień rozumienia przeczytanego tekstu, przeprowadzono w szóstej klasie Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim.. Więcej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na .3.. RODZAJ ZAJĘĆ : Funkcjonowanie w środowisku 4. .. XXX XXX r. objęta była indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi; we wrześniu XXX r. została przyjęta do zespołu rewalidacyjno- wychowawczego w Przedszkolu Specjalnym.DLA DZIECI UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU GŁĘBOKIM..

Uczestnicy zajęć: czterej uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu .

Na podstawie art. 7 ust.. CELE SZCZEGÓŁOWE: - poznawanie różnorodnych bodźców słuchowych,-rozpoznawanie i różnicowanie bodźców słuchowych,-doskonalenie umiejętności lokalizowania źródła dźwięku,Przykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych; Rewalidacja scenariusze programy inspiracje dla dzieci w spektrum autyzmu; Arkusze, karty pracy, materiały dla dzieci z autyzmem; Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną - ćwiczenia .INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU GŁĘBOKIM na rok szkolny: 2013/2014 Imię i nazwisko ucznia: data urodzenia: wiek: 16 lat adres zamieszkania/ telefon do rodziców: Tel: zespół: IV rew.. Identyfikacja problemu.. Miejsce zajęć: Celem naszej pracy jest przygotowanie uczniów do życia, wyposażenie w umiejętności .. tessori uczniowie klas młodszych w ramach zajęć dodatkowych mogli nabyć, oraz rozszerzyć .. bardziej skutecznych w pracy z dziećmi.3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76).Temat: Usprawnianie psychoruchowe dzieci głęboko upośledzonych ..

Sprawność intelektualna utrzymuje się na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim.

Analizy funkcjonalnej dziewczynki przeprowadzonej przez psychologa.Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych Uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczający do klasy ogólnodostępnej lub integracyjnej powinni mieć zapewnione 2 godziny obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych, niezależnie od etapu kształcenia.. umysłowo.. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535) zarządza się .Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.. Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim powinna obejmować: · Obserwację zachowania ucznia w różnych sytuacjach zadaniowych i społecznych.Jest dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym, niedowładem czterokończynowym i niedowidzącym, w związku z tym całkowicie zaburzona jest jej aktywność własna.. mózgowe, przykurcze, epilepsja.. 2013 poz. 529).1 Indywidualny program rewalidacji dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Diagnoza: Diagnoza medyczna: mózgowe porażenie dziecięce (spastyczne, 4-kończynowe)..

Czas trwania zajęć: trzy godziny lekcyjne.

Nr 14, poz.76 ) Idea: Innowacja pedagogiczna "Pobudzenie sił witalnych organizmu poprzez kontakt z[2] zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U.. Trzeba było aż specjalnego zapisu w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego .Opublikowano: 28 maja 2015 roku.. Chłopiec posiada niski zasób wiadomości i słownictwa.Praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanymCele operacyjne:• Dziecko wysłucha fragmentu Mazurka F. Chopina;• Dziecko poruszy liśćmi w rytm melodii;• Dziecko z pomocą N. ułoży kompozycję z zasuszonych liści, naklei na wazon;Metody: • Słowna• Pokaz• metoda C. OrffaFormy organizacyjne .letnią tradycją kształcenia osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacz-nym.. TEMAT: Stymulowanie percepcji słuchowej.. Rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013roku w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim wskazuje podstawowy zakres oddziaływań pedagogicznych na uczestnika zajęć, który obejmuje w szczególności: - naukę nawiązywania .Sprawozdanie z indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ucznia z upośledzeniem w stopniu głębokim w I semestrze Uczeń Krzysztof został objęty nauczaniem indywidualnym w warunkach domowych na podstawie orzeczenia nr..

głębokim z zaburzeniami sprzężonymi tj. porażenie .

określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr …., analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer przeprowadzonej przez nauczyciela terapeutę oraz wywiadu z mamą ucznia.Sprawozdanie z pracy Edukacyjno-Terapeutyczno- Rewalidacyjnej prowadzonej XXXXXX w Roku Szkolnym XXXX/XXXX.. Wprowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jako formy realizacji obowiązku szkolnego sprawiło że żadne dziecko nie może pozostać bez zorganizowanych oddziaływań edukacyjnych.Dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu głębokim nie opracowuje się IPET, gdyż nie posiada ono orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego tylko orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.Takie powinno być temu dziecku wydane na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno .3 II CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program dla uczennicy niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizowania zajęd rewalidacyjno wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim.. TEMAT : Doskonalimy nasze zmysły - węch 2.. Z 2013r poz. 529)" Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym wrewalidacja indywidualna • pliki użytkownika magda.wer przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.docOcena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.. Nie wykazuje potrzeby ruchu, ani działania - jest zamknięta we własnym świecie, bierna wobec otoczenia ( zarówno osób jak i przedmiotów).Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113) określone zostały warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży:Propozycja ćwiczeń rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim Dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym do 1997 roku nie były w Polsce obejmowane obowiązkową nauką, która jest ustawową szansą dawaną przez Państwo każdemu dziecku.. Podstawa prawna: rozporządzeniem Ministra EdukacjiKONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZYCH Konspekt zajęć rewalidacyjno- wychowawczych przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu znacznym i głębokim Autor: mgr Katarzyna Wilk 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt