Czy nauczyciel może mieć więcej niż 1 5 etatu

Pobierz

Uzupełnienie etatu nauczyciela stosuje się do zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nauczycieli, dla których brakuje godzin, aby mogli realizować pełne pensum.Nauczyciel mianowany nie musi godzić się na ograniczenie etatu.. ponadwymiarowe w ilości 1/4 obowiązkowego wymiaru godzin nauczania, a za.. Czy nauczyciel, któremu przydzielono 24 godz. lekcyjne i 4 godz. biblioteki pracuje w wymiarze większym niż 1,5 etatu?. 1 pkt 2 KN, nauczyciel miałby mieć zmniejszone zatrudnienie nie niżej niż do 1/2 etatu i proporcjonalnie zmniejszone wynagrodzenie oraz nauczyciel wyrazi zgodę na taką zmianę warunków zatrudnienia (art. 22 ust.. 1, nie ma możliwości .Mianowicie jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: zachodzą okoliczności wskazane w art. 20 ust.. "nie wróży solidarności zawodowej:Nauczyciel wspomagający z niepełnosprawnością co najmniej w stopniu umiarkowanym i z pensum 20-godzinnym, zatrudniony na 10/20 (czyli na pół etatu), od dnia 1 września 2018 r. będzie miał do przepracowania 17,5 godzin w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy (10/20 × 7/8 = 40 h), w tym w ramach obniżonego pensum będzie realizował 9 .Zawarcie z pracownikiem drugiej umowy o pracę jest możliwe w przypadku, gdy rodzaj wykonywanej na jej podstawie pracy jest inny niż w ramach pierwszego stosunku pracy, wyjaśnia Grzegorz Łyjak, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych..

Art.26.Czy 28 godz. to więcej niż 1,5 etatu?

Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.. Pracuję w liceum, uczę wiedzy o kulturze i wychowania fizycznego.. Nauczyciele często realizują maksymalny wymiar godzin zajęć i to nie tylko w jednej placówce.. Godziny wychowawcze również się do tego wlicza.. Jest to możliwe nawet u tego samego pracodawcy.. Wydawałoby się, że to bardzo mało, ale mało kto wie, jakie obowiązki nie są wliczane do etatu, bo mówimy tu o darmowej pracy.. Data: 18-11-2013 r. Poza pensum nauczyciel może mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.. Zastępstwa są natomiast nielimitowane.Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust.. 2 KN).skrzat 24-05-2008 09:04:37 [#02] No to może strajk ;) Natomiast słowa "Nauczyciel może mieć 1,5 etatu i ma więcej pensji niż dyro.. Chodzi o to, że konstrukcja uzupełnienia etatu z art. 22 Karty Nauczyciela przewiduje jedynie uzupełnienie godzin do pełnego etatu.Jeśli pracownik ma już umowę o pracę pracodawca może zatrudnić go dodatkowo na pół etatu na umowę zlecenie..

Sumarycznie będzie 1,5 etatu.

Wymiar dla.Otóż zgodnie z ustawą "Karta nauczyciela" większość z nas, by mówić o zatrudnieniu w pełnym wymiarze, musi uczyć 18 godzin lekcyjnych w tygodniu.. Nauczyciel uzupełniający etat nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych ani w szkole macierzystej, ani w szkole, w której uzupełnia etat.. Dla przykładu możliwe jest zatrudnienie jednej i tej samej osoby jednocześnie np. na 0,5 etatu (lub 0,75 etatu) na stanowisku Specjalisty ds. sprzedaży i dodatkowo na 0,5 etatu (lub 0,25 etatu) na stanowisku Specjalisty ds. marketingu.Czy istnieje możliwość, bez łamania przepisów, zatrudnienia pracownika administracyjnego na 1,5 etatu (1 etat - obowiązki sekretariatu, 0,5 etatu - obowiązkiDodatkowo może mieć przydzielonych maksymalnie 9 godzin ponadwymiarowych, pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę.. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy.. Dodatkowe zatrudnienie może mieć również miejsce na podstawie umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej.Karta Nauczyciela w art. 35 stanowi, że nauczyciel może otrzymać godziny..

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 16-letnim stażem.

Proszę o pomoc.---JanCzy nauczyciel dopełniający etat w innej szkole może mieć więcej godzin niż pensum?. Brak ograniczeń w tym zakresie powoduje, że w czasie wolnym pracownik może być zatrudniony na drugim etacie.. Wydaje mi się, że nie: 24/18 + 4/30 to mniej niż 1,5 tygodniowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w art. 35 KN.. Poza tym, nie we wszystkich szkołach nauczyciele mają 1,5 lub więcej etatu w jednej szkole.A naruszenie przepisów o czasie pracy to już bardzo kosztowne doświadczenie, które może zostać potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika (zgodnie z art. 281 pkt 5 kodeksu pracy) i jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. złotych.Zatrudnienie równoległe na pełny etat i jego część - dopuszczalność pracy na kolejny etat.. Przy czym te pierwsze w wymiarze nie większym niż 1/4 pensum, a za zgoda nauczyciela do wymiaru 1/2 pensum.. 1. Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym .Nie może zmierzać do obejścia przepisów o wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe.. Pytania pochodzą z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 1..

jego zgodą (znaczy się nauczyciela) w wymiarze 1/2 wymiaru.

Pracownik może wykorzystywać swój wolny czas w dowolny sposób.. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że jeżeli organ prowadzący w regulaminie wynagradzania nauczycieli uchwalił, że płatne są tylko faktycznie zrealizowane godziny ponadwymiarowe (najczęściej taka właśnie uchwała jest), to wynagrodzenie będzie zwykle mniejsze niż 1,5*etat.Możliwość realizacji więcej niż 1,5 godzin pensum przez nauczyciela.. Zatrudniony byłem na czas nieokreślony w wymiarze 9/18 etatu lub 13/18, 11/18, lub innym w zależności od liczby godzin.Jeżeli chodzi o godziny ponadwymiarowe, to w przypadku pracy w dwóch szkołach, w tym w jednej, w której nauczyciel uzupełnia etat, rzeczywiście nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych.. Wydaje mi się, że nie: 24/18 + 4/30 to mniej niż 1,5 tygodniowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w art.Art.. Dopuszczalne jest również świadczenie pracy przez pracownika dla tego samego pracodawcy w oparciu o drugą umowę o pracę.08.07.2016.. Jeżeli tak, to jak to się ma do art. 131, par 1.Czy 28 godz. to więcej niż 1,5 etatu?. Tydzień pracy nauczycieli zatrudnionych .Może też okazać się, że nauczyciele ci wcale nie są "gorsi" (wykształcenie takie same, ilość studiów podyplomowych i szkoleń o niebo większa) Dlatego też nie rozumiem, dlaczego nauczyciele szkół średnich nie wspierają reszty.. Nauczyciel mianowany może nie zgodzić się na ograniczenie godzin, Wtedy dyrektor szkoły rozwiązuje z nim stosunek pracy lub przenosi - na wniosek nauczyciela - w stan nieczynny - pisze Marta Handzlik w serwisie LEX Prawo Oświatowe.Proszę o informację, czy pracownik może pracować w nadgodzinach, jeżeli jest zatrudniony u jednego pracodawcy na podstawie dwóch umów o pracę powyżej jednego etatu (jedna umowa to pełny etat, a druga umowa to 1/3 etatu).. Gdy nie wyrazi zgody wymiar tych godzin nie może przekroczyć 4,5 godziny.. Nauczyciel oddziału przedszkolnego (pensum 22 godziny) może mieć maksymalnie 33 godziny, a nauczyciel świetlicy 39.PYTANIE.. Czy można zatrudnić pracownika na podstawie dwóch odrębnych umów .Godzin ponadwymiarowych nie może być więcej niż połowa obowiązkowego wymiaru godzin.. Odpowiedzialność praktycznie żadna, obowiązków też nie za wiele.. Pozostałe godziny nieobecnej nauczycielki należy rozdysponować pomiędzy innych nauczycieli lub zatrudnić nowego nauczyciela na zastępstwo.bogna4 30-03-2005 23:23:51 [#01] Jak to jest z etatem n-la.Wiem,ze nie może miec on więcej niz 1,5 etatu.Tylko czy w tej samej szkole?Czy w innej może mieć parę godzin?I jak to sprawdzić, że ma jeszcze coś gdzie indziej?Może jeszcze jakaś podstawa prawna byłaby mozliwa do podania?Przypomnijmy, że obowiązujące od 22 lutego 2016 r. ograniczenia dotyczące liczby umów terminowych powodują, że nie można zawrzeć z pracownikiem więcej niż 3 umów na czas określony, a łączny czas zatrudnienia na podstawie tych umów nie może przekroczyć 33 miesięcy.Drugi etat.. Czy nauczyciel, któremu przydzielono 24 godz. lekcyjne i 4 godz. biblioteki pracuje w wymiarze większym niż 1,5 etatu?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt