Ocena opisowa zajęcia rozwijające kreatywność

Pobierz

Lekcje pomogły uczniom w rozwijaniu zdolności intelektualnych, manualnych, umiejętności Religia Wnioski do dalszej pracy : …………………………………………………………………………………………………Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze• Umiejętności artystyczno - ruchowe• Rewalidacja indywidualna• ReligiaUczennica .. w br. uczęszcza .Wyznacznikiem oceny powinna być: - aktywność ucznia i jego ekspresja , - widoczne zainteresowania ucznia w zajęciach , - rzetelność wykonania zadania, estetyka prac , Zajęcia kształtujące kreatywność powinny rozwijać przede wszystkim wyobraźnię i twórcze myślenie.. Przysposobienie do pracy (Przysposobienie do pracy w gospodarstwie domowym, Pomoc w kuchni, Elementy szycia, Edukacja techniczna, Elementy florystyki, Podstawy obsługi komputera) 4.. Wychowanie fizyczne 6.. Przejawia oraz stopniowo rozwija umiejętności twórcze, plastyczne i muzyczne.. Różnicuje i nazywa dźwięki z otoczenia.. Liczba uczniów z ocenami niedostatecznymi: , % klasy.l.p.. Ważne jest także wychodzenie poza schematy myślowe, świadomość tego, jak myślimy i rozwiązujemy problemy (w uświadomieniu sobie tego pomaga np. zadawanie sobie pytań i podpowiadanie sobie w czasie rozwiązywania zadania).MUZYKOTERAPIA..

Zajęcia rozwijające kreatywność 5.

Zajęcia plastyczne usprawniają manualnie uczniów.. Jest otwarta na kontakty z kolegami, rzadko wchodzi z nimi w drobne konflikty.. Wiktoria to dziewczynka bardzo pogodna i sympatyczna.. Czy te zajęcia mają być oceniane, czy będą wpisywane na świadectwie, czy nieklasyfikowanie dotyczy tych zajęć?Formułowanie oceny opisowej - przykłady, klasy I-III.. Wychowanie fizycznesię w atmosferze zabawy, bez rywalizacji i oceniania, bez zwycięzców i przegranych.. Religia Wnioski do dalszej pracy :Plik Przykladowa Ocena Opisowa 1.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Zajęcia rozwijające zainteresowania - czy powinny być oceniane i wpisywane na świadectwo.. W nowej podstawie programowej dla klas VIII są godziny do dyspozycji dyrektora w ramach których mają się odbywać zajęcia rozwijające kreatywność..

Zajęcia kształtujące kreatywność 4.

W zależności od potrzeb uczniów, jak również od ich specyficznych zachowań i ograniczeń,Nazwisko i imię ucznia Nazwa przedmiotu Ocena opisowa Funkcjonowanie osobiste i społeczne Zajęcia rozwijające komunikowanie się Zajęcia rozwijające kreatywność Wychowanie fizyczne 8.. Zajęcia kształtujące kreatywność (plastyka, muzyka) 3.. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe).. Zachowanie 1.. § 24 Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu i w różnych formach uwzględniających specyfikę zajęć edukacyjnych.Projekt "RADOŚĆ TWORZENIA - kreatywny nauczyciel i uczeń" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Zajęć Twórczości dla uczniów klas 1-3 "Kolorowy świat i ja" Program Zajęć Twórczości dla uczniów klas I-III "KOLOROWY ŚWIAT I JA" 1.. Wychowanie fizyczne 6.. Obszar oddziaływań ocena 1.. Poznawanie własnych możliwości twórczych, talentów i zdolności (szczególnie plastycznych, technicznych i muzycznych).Lubi zajęcia muzyczne, jest muzykalna.. Zamiana lekcji na zajęcia zintegrowane, brak dźwięku dzwonka, ocena opisowa osiągnięć zamiast cyfrowej, świadectwa zawierające opis efektów działań dydaktycznych i postaw .3.. ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ - służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w przyjaznej atmosferze oraz możliwości współpracy z innymi uczniami..

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 3.

Zawsze używa zwrotów grzecznościowych.l.p.. Najwięcej zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji dotyczy nauczycieli nauczania zintegrowanego.. Chętnie bawi się układankami, klockami.Zajęcia rozwijające kreatywność - Istotne korzyści aktywnego uczenia Uwrażliwienie jednostki na piękno natury.. Rozróżnia wysokość dźwięku i tempo, potrafi odtworzyć rytm.. Ocenianie śródroczne i końcoworoczne: ocena opisowa,Ocena z zajęć rozwijających zainteresowania.. Zabawy muzyczno-rytmiczne sprawiają jej dużo radości (bardzo lubi tańczyć).. Głównym celem zajęć jest wszechstronny rozwój dziecka, który najpełniej i w naturalny sposób dokonuje się poprzez częste i szeroko pojęte kontakty dziecka z muzyką.Na świadectwie promocyjnym znajduje się opisowa ocena roczna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia zgodnie z zapisem w arkuszu ocen.. Zachowanie 2.. Funkcjonowanie osobiste i społeczne 2.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Przysposobienie do pracy 5.. Funkcjonowanie osobiste i społeczne 3.. W klasach specjalnych I-III prowadzone są zajęcia rozwijające kreatywność dziecka poprzez muzykę - muzykoterapia..

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 4.

Zajęcia rozwijające kreatywność służą stymulowaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania i aktywności twórczej uczniów oraz wyrażaniu przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla nichDodatkowe zajęcia edukacyjne • Zajęcia kształtujące kreatywność.. Cele działań edukacyjnych.Ewaluacja koncepcji zajęć: kreatywni.pl Zajęcia kreatywni.pl w roku szkolnym 2016- 2017 wskazywały uczniom jak ważne jest innowacyjne myślenie i kreatywność, które wyróżniają nas spośród innych ludzi.. Dokonywana okresowo przez nauczyciela ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu eduakcyjno-terapeutycznego i dostosowanie poziomu oczekiwanych .W ocenianiu bieżącym stosuje się pochwały słowne i 4 punktowy system oceniania zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.. Dzięki nim uczniowie mają możliwość poznania różnych technik plastycznych i wykorzystania ich w praktyce tworząc niepowtarzalne prace, które są prezentowane na terenie szkoły.Rozwijanie kreatywności dziecka to także uczenie go otwartości, tolerancji i kwestionowania utartych stwierdzeń.. Rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych decyzji i działań.. Dokonywana okresowo przez nauczyciela ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu eduakcyjno-terapeutycznego i dostosowanie poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości.Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.. Chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych, jest aktywna, obowiązkowa i zawsze przygotowana do zajęć.OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZA ROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym Obszary edukacyjne podlegające ocenie: • Zachowanie • Umiejętności praktyczne • Umiejętności językowe • Umiejętności matematyczne • Umiejętności przyrodnicze • Umiejętności artystyczno - ruchowe • Rewalidacja indywidualna • Religia Uczennica .. w br. uczęszcza do klasy czwartej (integracyjnej).. Dziewczynka objęta jest kształceniem .bardzo chętnie biorą udział w zajęciach rozwijających kreatywność, podczas których wspólnie mogą poszukiwać nowych sposobów tworzenia, poznawać nowe techniki plastyczne, uwrażliwiać na muzykę, rozwijać wyobraźnię i cieszyć się z efektów swojejna przedmiocie Zajęcia kształtujące kreatywność, prowadzone jest podczas spotkań zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.. Pisze po śladzie zakreślacza, markera; niedokładnie wypełnia kontur barwą.. Wychowawca: mgr Bernadeta GorczowskaNa świadectwie szkolnym znajdują się oceny z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych (art. 109 ust.. Przyczyniać się do lepszego samopoczucia dziecka w szkole i .Zajęcia rozwijające kreatywność służą stymulowaniu wyobraźni, zainteresowań,motywacji do działaniai aktywnościtwórczejoraz wyrażaniuprzeżyć i emocji za pomocądostępnychdla uczestniczki środkówwyrazu artystycznych,Zajęcia rozwijające kreatywność służą rozwijaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania i aktywności twórczej uczniów oraz wyrażaniu przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla nich środków wyrazu, także artystycznych, praktycznych i technicznych.. • Zajęcia sportowe.. Ocenianie bieżące: słowna pochwała, umowny system znaków..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt