Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 2020

Pobierz

Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych.. Wydanie.. Ewaluacja .. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy*, MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa .Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi dyrektor szkoły nie jest zobowiązany składać radzie pedagogicznej sprawozdania ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a jedynie przedstawić jego wyniki i wynikające z nich wnioski.. Tylko nielicznym nauczycielomSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020: kontrola, ewaluacja, wspomaganie, monitorowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej działalności przedszkolaSPRAWOZDANIE .. Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO .. Do 15 .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Zobacz więcej Ostatnia aktualizacja: 23.05.2017Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/2020 REGULAMIN PRZEDSZKOLA I. str. 2 WYNIKI NAUCZANIA KLASY LICEUM 3- LETNIEGO (NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM) 1d 3d stan .. w oddziałach po szkole podstawowej: 1a 1b 1c 1d 1f 0h suma liczba osób z 1 ndst 0 0 0 0 0 1 1 liczba osób z 2 ndst 0 0 0 0 1 0 0 .Przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.. W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 .. Promować placówkę w środowisku lokalnym.. Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018..

w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j.

W okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku przeprowadzono: 85 ewaluacji planowych, 2 ewaluacje doraźne, 165 kontroli planowych, 914 kontroli doraźnych, 4722 szkoły wypełniły kwestionariusze ankiety monitorowania.. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE OBEJMUJE WSPOMAGANIE ROZWOJU I WCZESNĄ EDUKACJĘ DZIECI OD TRZECIEGO ROKU ŻYCIA DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty .. 2019/2020 oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w ww.. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej .. EwaluacjaPLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZYGACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Plan nadzoru pedagogicznego przyjęty do realizacji dnia 12.09.2019 r. 2 PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) .. na podstawie informacji w sprawozdaniach) Dyrektor (sprawozdanie) 2 razy w .sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze.. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej .nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli.. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej.. 24 listopada 2020; .. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r..

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.

1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Priorytety w pracy szkoły w roku szk.. poz. 1551); .. uwzględniając kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21 oraz między innymi wyniki i wnioski z nadzoru .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora.. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):SPRAWOZDANIE DYREKTORA Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 .. Poprawiła się systematyczność sporządzania wpisów do skontrolowanych przez dyrektor szkoły dzienników.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Dyrektor szkoły.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej.. Procedura postępowania z chorym dzieckiem .Ogólne informacje o pracy szkoły w roku szk.. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 .. Juliana Tuwima w Złochowicach".. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 3/2019/2020: sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznegoSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM..

Sprawozdanie z realizacji priorytetów pracy szkoły w roku szk.

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych .Przebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. Sprawozdania - 2 półrocze 2019/2020.. Akredytacja.. Sprawozdanie zawiera wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do potrzeb placówki.. 2.4.PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM DWORZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Plan nadzoru obejmuje szkołę podstawową i oddziały przedszkolne.. 2019/20 i sposoby ich realizacji.. Podstawa prawna: 1.. Szkoły Podstawowej im.. NR 75 (Maj 2020) .. Projekt ewaluacji wewnętrznej szkoły podstawowej na rok szkolny.. 3 września 2020 Narzędziownia.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996).Sprawozdanie z pracy zdalnej to nowy dokument, z którym muszą zmierzyć się nauczyciele.. Dyrektor szkoły.. Aktualizacja "Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie .. Zespół do spraw nowelizacji i ewaluacji statutu.. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2017/2018Czytaj więcej o: Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 15 września 2020 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej z realizacji planu nadzoru pedagogicznego Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować..

Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego p. o.

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli; Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących .Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020: Kontynuować współpracę z rodzicami i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Myszyńcu.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH .. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. Sprawozdania - 1 półrocze 2019/2020.. Dyrektor szkoły.. Dobre praktyki; Konferencje i narady; Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 oraz organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021; Ogłoszenia różne; Reforma; SIO; Szkoły i placówki.. za rok szkolny 2017/2018 .. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2019/2020Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły.. sierpień.. Sprawozdanie za rok szkolny 2019/2020 uwzględnia zagadnienia związane z kształceniem zdalnym.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020: kontrola, ewaluacja, wspomaganie, monitorowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej działalności przedszkolaMinister Edukacji Narodowej ustalił kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.. Brać udział w doskonaleniu zewnętrznym zgodnie z potrzebami placówki (szkolenia, konferencje).Pedagogicznej nr 2/2019/2020: opinii dotyczącej propozycji przydzielenia nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych: Uchwała nr 2/2019/2020 (25kB) 3.. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) 3.Sprawozdania z Nadzoru Pedagogicznego; Wspomaganie.. Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego.. jestem dumna patrząc na internetowy pedagogiczny boom!. Wola Wierzbowska 27.. Analiza powyżej wymienionych dokumentów, jak i obserwacja własna dyrektor szkoły, pozwoliła na sformułowanie następujących spostrzeżeń: 1.. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) 2.. Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Jednak gdy dyrektor zdecyduje się na formę sprawozdania, to powinno ono zawierać: Sprawdź, jakie zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego będą realizować kuratorzy oświaty w zakresie kontroli, ewaluacji i monitorowania.Sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego Rok szkolny 2019/2020..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt